لیست کامل نژاد سگ

مرتب سازی نژاد سگ بر اساس نام


آ

آفن پینچر

افغان هاند

افغان هاند

آیردل تریر

آکیتا

آلاسکن مالاموت

آمریکن انگلیش کونهوند

آمریکن اسکیمو

آمریکن فاکس هوند

آمریکن واتر اسپانیل

نژاد آمریکن پیت بول تریر | American Pit Bull Terrier

آمریکن پیت بول تریر

آناتولی شپرد داگ

اپنزلر سنن هاند

استابی هون

استافوردشایر بول تریر

استرالیان کتل داگ

استرالیان شپرد

استرالیان تریر

اسچیپرکی

اسکاتیش تریر

اسکاتیش دیرهاند

اسکای تریر

اسلوقی

اسمال مانسترلندر پوینتر

اشناوزر

اشنودل

آزاواخ

انگلیش کوکِر اِسپانیِل

انگلیش فاکس هاند

انگلیش ستر

انگلیش اسپرینگر

انگلیش توی اسپانیل

اِنتل بوچر مانتن داگ

ابیزن هاند

ایسلندیک شیپداگ

آیریش رد اند وایت ستر

آیریش ستر

ایتالین گریهاند

آیریش ولفهاند

آیریش واتر اسپانیل

آیریش تریر

اولد انگلیش شیپ داگ

اوترهوند

نژاد آلاسکن کلی کای | Alaskan Klee Kai

آلاسکن کلی کای

   

 

ب

باربت

باسنجی

باست هاند

بیگل

بردد کالی

بدلینگتون تریر

بلژین مالینویز

بلژین شیپ داگ

بلژین ترورِن

برگر پیکارد

برنس مانتن داگ

بیچون فرایز

بلک اند تن کونهوند

بلک راشن تریر

بلاد هاند

بلوتیک کونهوند

بولوگنس

بردر کالی

بردر تریر

برزوی

بوستون تریر

بوویر دس فلندرس

باکسر

بویکین اسپانیل

براکو ایتالیایی

بریارد

بریتانی

بروکسل گریفون

بولداگ

بول ماستیف

بول تریر

نژاد برندودل | Bernedoodle  

برندودل

     

 

پ

پاپیلون

پیکاپو

پیکینیز

پمبروک ولش کرگی

پتیت باست گریفون وندین

پلات

پاکت بیگل

پوینتر

پولیش لولند شیپداگ

پامرانیان

پودل

پرتگیز واتر داگ

پاگ

پاگل

پولی

پیرنئن شپرد

نژاد پامسکی | Pomsky

پامسکی

     
ت

تیبتن ماستیف

تیبتان اسپانیل

تیبتان تریر

توی فاکس تریر

ترینگ تَنِسی بریندل

ترینگ واکر کونهوند

       
ج

جک راسل تریر

جاپانیز چاین

جرمن پینچر

نژاد ژرمن شپرد داگ | German Shepherd Dog

جرمن شپرد

جرمن شورت هِیرد پوینتر

جرمن وایرهِیرد پوینتر

جاینت اشنازر

     
چ

چساپیک بای رتریور

چساپیک بای رتریور

چینوک (شینوک)

چاینیز کِرِستد

چاینیز شارپی

چاو چاو

د

داشهوند

داشهوند

دالماسین

دالمیشن

دندی دینمنت تریر

دندی دینمنت تریر

دوبرمن پینچر

داگو دبورداکس

ر

رَت تریر

ردبون کونهاند

ردبون کون هوند

ردیژن ریدج بک

روت وایلر

 

س

سنت برنارد

سالوکی

ساموید

سیلی هم تریر

سیبرین هاسکی

سافت کوتد ویتن تریر

ساسکس اسپانیل

سوئدیش والهاند

سسکی تریر

سیلکی تریر

 

ش

شولویتزکوینتلی (مکزیکن هِیرلس داگ)

شتلند شیپداگ

شیبا اینو

شیتزو

شی هواهوا

 

 

ف

فیلد اسپانیل

فینیش اشپیتز

فینیش لَفند

فلت کوتد رتریور

فاکس تریر

فرنچ بول داگ

فاروهاند

     

 

 

 

ک

کِرن تریر

کنعان داگ

کِین کورسو

کاردیگان ولش کورگی

کاتاهولا کور

کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل

کالی

کلامبر اسپانیل

کویکرهاند

کوکاپو

کوکر اسپانیل

کووزا

کوتون دو تولیر

کرلی کتد رتریور

کیشاند

کِری بلو تریر

کُمُندور

کرین جیندو داگ

 

 

 

 

گ

گلدن دودل

گلن آف ایمال تریر

گلدادور

گلدن رتریور

گوردون ستر

گِرِیهاند

گریت پیرنیز

گریتر سوئیس مانتین داگ

گریت دین

 

 

 

 

ل

لابرادودل

لابرادور رتریور

لِیک لَند تریر

لَنکِشِر هیلر

لئون برگر

لَهاسا آپسو

لوچِن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

مالتیز

مالتیز شیتزو

مالتیپو

منچستر تریر

ماستیف

 

مینیاتور پینچر

مینیاتور اِشناوزر

مات

 

 

 

 

ن

نیپلین ماستیف

نیوفاندلند

نورفولک تریر

نروژین بوهاند

نروژین الکهاند

نروژین لوندهاند

نورویچ تریر

نوا اسکوشیا داک تولینگ رتریور

 

 

 

 

 

و

ویزلا

ویمارانِر

ولش اسپرینگر اسپانیل

ولش تریر

وست هایلند وایت تریر

ویپِت

وایر هرد پوینتر گریفِون

 

 

 

   

 

 

 

هـ

هریر

هاوانیز

 

 

 

 

 

ی

یورکی پو

یورکشایر تریر

 

 

 

استفاده از مطالب مجله اینترنتی پرشین پت شاپ فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت به شرکت اطلس حیوانات پارسیان (فروشگاه آنلاین لوازم حیوانات خانگی پرشین پت شاپ)تعلق دارد.