غذای خشک سگ مبتلا به سنگ های دستگاه ادراری

  • ۲ کیلوگرم
  • ۷.۵ کیلوگرم

در انبار موجود نیست

توصیه می شود قبل از استفاده از نظر دامپزشکی مورد بررسی قرار گیرد. برای ۵ تا ۱۲ هفته برای انحلال سنگ های struvite و تا ۶ ماه برای کاهش عود سنگ های struvite.

  • انحلال استرویت

کمک می کند تمام انواع سنگ های struvite را حل کند.

  • RSS پایین

کمک می کند غلظت یون هایی که موجب تشکیل کریستال می شوند را کاهش دهد.

  • رقیق شدن ادرار  

رقیق شدن ادرار باعث می شود که ادرار کمتر به سنگهای اکتالاتی struvite و کلسیم احتیاج پیدا کند.

  • منیزیم کم

سطح پایین منیزیم، جزء طبیعی بلورهای استروئیت است.

  • ۲ کیلوگرم ۷.۵ کیلوگرم
  • درمان سنگ های دستگاه ادراری
مــزایا
مــعایب