مکمل دامینه پنجاه

در انبار موجود نیست

این مکمل غذایی شامل ریز مغذی ها ی ترکیب شده از کنسانتره می باشد که برای کلیه ها مناسب می باشد همچنین حاوی جوش شیرین، نمک، کربنات، توکسین بایندر و سایر افزودنی ها می باشد که نیاز نیست در جیره غذایی بصورت جدا گانه به غذای حیوان اضافه کرد.

  • با هیچ جیره غذایی تداخل ندارد
  • باعث افزایش تولید کنسانتره می شود
  • همه ریز مغذی های  مورد نیاز دام را تامین می کند
  • بهترین ترکیب کنسانتره با ریز مغزی ها را دارا می باشد.

مــزایا
مــعایب