موش بازی لیزری نقره ایی

در انبار موجود نیست

اسباب بازی لیزری Catit باعث می شود حیوان خانگی شما ساعت ها سرگرم شود. پرتو لیزر را در اطراف اتاق بیاندازید، سطح مقطع را بچرخانید یا از سطح به سطح دیگر پرش کنید و گربه را سرگرم کنید تا آن را بگیرد. این کار باعث می شود گربه به غرایز شکار طبیعی خود بپردازد.

اسباب بازی لیزری Catit باعث می شود حیوان خانگی شما ساعت ها سرگرم شود. پرتو لیزر را در اطراف اتاق بیاندازید، سطح مقطع را بچرخانید یا از سطح به سطح  دیگر پرش کنید و گربه را سرگرم کنید تا آن را بگیرد. این کار باعث می شود گربه به غرایز شکار طبیعی خود بپردازد.

اسباب بازی لیزر گربه شامل، موش قرمز. باتری لیزر اسباب بازی برای گربه ها می باشد.

  • قرمز
مــزایا
مــعایب