غذای خشک گربه های بالغ داخل خانه

  • ۴۰۰ گرم
  • ۲ کیلوگرم
  • ۴ کیلو گرم
  • ۱۰ کیلو گرم

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه های بالغ داخل خانه. نیازمندیهای گربه ای که داخل خانه زندگی می کند با گربه ای که خارج از خانه باشد متفاوت است، غذا هم از این قائده مستثنی نیست.

نیازمندیهای گربه ای که داخل خانه زندگی می کند با گربه ای که خارج از خانه باشد متفاوت است، غذا هم از این قائده مستثنی نیست. این محصول مناسب گربه هایی است که در داخل خانه زندگی می کنند. این محصول باید برای گربه های ۱ تا ۷ ساله استفاده شود.

  • ۴۰۰ گرم ۲ کیلوگرم ۴ کیلوگرم ۱۰ کیلوگرم
مــزایا
مــعایب